3D Telemetria Làser, S.L.

Telefon: +34 973 575 016

Gerència: +34 636 063 116

info@3dtelemetria.net

Administració: +34 973 575 016

administracio@3dtelemetria.net

Tècnic: +34 655 420 059

info@3dtelemetria.net

C/ Cervantes, 43 / 25240 Linyola (Lleida) 

 

 

3D Telemetria Làser, S.L. NIF: CIF B25836115
1. Política de privacitat Telemetria Làser, S.L. informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recaptats per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web. En aquest sentit, Telemetria Làser, S.L. garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reial decret 1720/2007, de 21 desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD. L’ús d’aquesta web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.
2. Recollida, finalitat i tractaments de dades Telemetria Làser, S.L. té el deure d’informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que poden dur-se a terme, bé sigui mitjançant l’enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, Telemetria Làser, S.L. serà considerada com a responsable de les dades recaptades mitjançant els mitjans anteriorment descrits. Al seu torn Telemetria Làser, S.L. informa els usuaris que la finalitat del tractament de les dades recaptades contempla: L’atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió en l’agenda de contactes, la prestació de serveis, la gestió de la relació comercial i altres finalitats (INDICAR) Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de manera automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals. Totes les dades personals, que siguin recollits a través del lloc web de Telemetria Làser, S.L. , i per tant tingui la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporats en els fitxers declarats davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per Telemetria Làser, S.L.
3. Comunicació d’informació a tercers Telemetria Làser, S.L. informa els usuaris que les seves dades personals no seran cedits a terceres organitzacions, amb l’excepció que aquesta cessió de dades aquest emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest últim cas, només es durà a terme la cessió de dades al tercer quan Telemetria Làser, S.L. disposi del consentiment exprés de l’usuari.
4. Drets dels usuaris Aquest model documental és facilitat per INCIBE de forma absolutament gratuïta. INCIBE no es responsabilitza de l’ús que pugui fer-se d’aquest. El present document és un model orientatiu proporcionat gratuïtament per INCIBE. INCIBE no es responsabilitza de l’ús que pugui fer-se d’aquest. INCIBE recomana recórrer a professionals especialitzats en Dret Tecnològic per a la redacció personalitzada de contractes i documents legals. La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal concedeix als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals. Mentre les dades de l’usuari són objecte de tractament per part de Telemetria Làser, S.L. Els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el que es preveu en la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals. Per a fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a la següent adreça: Telemetria Làser, S.L., Carrer Cervantes, 43 Codi postal: 25240, Linyola (Lleida. Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l’usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives. L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. No obstant això, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En tal cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat.